Về JBSV

Chúng tôi kết nối vốn, nhà đầu tư và các doanh nghiệp với những ý tưởng năng động,
nhằm phục vụ nhu cầu tài chính của khách hàng một cách tốt hơn, đồng thời dùng sự chính trực để góp phần hỗ trợ văn hóa đầu tư bền vững tại Việt Nam.
Tổng quan
Sơ đồ tổ chức

Mạng lưới nội địa
Mạng lưới toàn cầu

%
giảm so với năm trước

Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi
Sứ mệnh
Tầm nhìn
Giá trị cốt lõi


Sự nghiệp