Sơ đồ Tổ chức

Ban Kiểm soát

Hội đồng Thành viên

Ban Quản trị Rủi ro

Kiểm toán Nội bộ

Ban giám đốc

Phó Tổng giám đốc

Tổng giám đốc

Kế toán

Nhân sự & Văn thư

IT

Vận hành & Giám sát GD

Pháp chế & Tuân thủ

Kiểm soát Nội bộ

Quản lý Rủi ro

Nguồn vốn

Tư vấn Đầu tư

Môi giới

Dịch vụ Khách hàng

Nguồn vốn

Tư vấn Đầu tư

Môi giới

Dịch vụ Khách hàng

Kế toán

Nhân sự & Văn thư

IT

Vận hành & Giám sát GD

Pháp chế & Tuân thủ

Kiểm soát Nội bộ

Quản lý Rủi ro