Tầm nhìn, Sứ mệnh & Giá trị Cốt lõi

“Chứng khoán JB Việt Nam đặt mục tiêu vào các khoản đầu tư ESG nhằm tìm kiếm lợi nhuận về tài chính, xã hội và môi trường. JBSV theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn của Việt Nam bằng cách tập trung có chọn lọc vào các ngành trong 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững Toàn cầu do Liên Hợp Quốc đề ra.”