JBSV: CBTT Tổ chức liên quan đến đợt chào bán trái phiếu Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (Mã trái phiếu: HAACH2226001)
21/07/2022 - từ JBSV

JBSV: CBTT Tổ chức liên quan đến đợt chào bán trái phiếu Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (Mã trái phiếu: HAACH2226001)

1. Thông tin v t chc phát hành

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An

- Địa chỉ: Số 18 Kha Vạn Cân, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

- Lĩnh vực hoạt động chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

2. Thông tin v đt chào bán

- Mã trái phiếu: HAACH2226001

- Loại hình: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, được bảo lãnh thanh toán

- Kỳ hạn: 48 (bốn mươi tám) tháng

- Ngày phát hành: 20/07/2022

3. Các t chc liên quan đến đt chào bán

a. Tổ Chức Tư Vấn và Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu, Đại Lý Lưu Ký Và Thanh Toán Trái Phiếu, Tổ Chức Nhận Tài Sản Đảm Bảo, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

CÔNG TY TRÁCH NHIM HU HN CHNG KHOÁN JB VIT NAM

Địa chỉ: Tầng 23, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại:          (+84) 24 3942 9775                                       Email: Info@jbsv.com.vn

b. Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (Riêng lẻ và hợp nhất) năm 2021

CÔNG TY TRÁCH NHIM HU HN ERNST & YOUNG VIT NAM

Địa chỉ: Tầng 20, Tháp Bitexco Financial, Số 2 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 28 3824 5252