NBC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Cơ Điện Lạnh

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Cơ Điện Lạnh

- Số ĐKKD: 0300741143

- Mã chứng khoán: NBC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.469.000 CP (tỷ lệ 12,35%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 474.900 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.943.900 CP (tỷ lệ 14,72%)

- Lý do thay đổi sở hữu: Nâng tỷ lệ sở hữu

- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 07/11/2012.

In trang In trang