HNX: Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 18/10/2019

Chi tiết xin mời xem trong file đính kèm./.